ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อราชการ ท่านสามารถแจ้งนัดหมายวันที่ในการเข้ารับบริการ หรือติดต่อราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นครราชสีมา เขต 2 และสามารถจัดเตรียมเอกสารคำร้อง เอกสารหรือหลักฐานต่างๆ มาให้พร้อม ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็ว ในการให้บริการ
กรอกข้อมูลของผู้รับบริการ เช่น ชื่อ,สกุล,หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ ให้ถูกต้อง ครบก้วน
กรอกรายละเอียดหรือเรื่องที่ต้องการนัดหมาย เช่น ขอหนังสือรับรอง, คัดสำเนาทะเบียนประวัต, ทำบัตรประจำตัวข้าราชการ ฯลฯ
จัดเตรียมคำร้อง [แบบฟอร์มคำร้อง] พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในคำร้อง ให้เรียบร้อย
ติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ตามวันที่นัดหมาย พร้อมยื่นเอกสาร หลักฐาน ที่ได้จัดเตรียมไว้