เรื่องที่ วันที่นัดหมาย ชื่อ-สกุล เรื่องที่นัดหมาย วันที่ลงทะเบียน
65 30 เม.ย. 3107 นางสาวปะนัตดา บุปผาวาส คัดสำเนาทะเบียนประวัติ และทำบัตรประจำตัวข้าราชการ
27 เม.ย. 2564 16:40:36
61 26 ม.ค. 2564 ทิ ิทม
26 ม.ค. 2564 11:42:13
50 4 ส.ค. 2563 อนุชิต อารมณ์เพียร ส่งเอกสารขออนุญาตลงตรา Non Immigrant "B" ให้กับลูกจ้างชาวต่างชาติ
12 พ.ย. 2563 15:17:47
47 25 พ.ค. 2563 นางสาวอสมาภรณ์ ระงับพิศม์ สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ
24 พ.ค. 2563 20:26:19
46 22 พ.ค. 2563 นางสุภาภรณ์ สารรัมย์ ทำบัตรประจำตัวข้าราชการ
21 พ.ค. 2563 16:31:24
41 14 พ.ค. 2563 ปริตรา วอนกระโทก สอบถามการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ
10 พ.ค. 2563 13:28:56
42 14 พ.ค. 2563 นางสาวภาวินีย์ พังภักดี สมัครสอบพนักงานราชการ
12 พ.ค. 2563 08:22:40
44 13 พ.ค. 2563 นางสาวอุมาพร ดุมกระโทก ติดต่อส่งเอกสารการประเมินขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ
13 พ.ค. 2563 11:51:31
36 12 พ.ค. 2563 นางสาวจารุพร นะที สมัครสอบพนักงานราชการ
7 พ.ค. 2563 09:48:14
40 12 พ.ค. 2563 นางอรทัย. พรมวัง ติดต่อทำบัตรข้าราชการ
8 พ.ค. 2563 18:03:16
43 12 พ.ค. 2563 นางสาวภาวินีย์ พังภักดี สมัครสอบพนักงานราชการ
12 พ.ค. 2563 08:30:32
32 8 พ.ค. 2563 นางสาวกาญจนา โพธิ์ไทร สมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน
3 พ.ค. 2563 08:37:17
33 8 พ.ค. 2563 นางสาวกัลยรัตน์ เจริญภาพ สมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
8 พ.ค. 2563 23:31:37
34 8 พ.ค. 2563 นางสาวอรพินท์ สิริปิ สมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
8 พ.ค. 2563 23:31:39
35 8 พ.ค. 2563 นายสิทธิชัย ปักษา สมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
8 พ.ค. 2563 23:31:41
37 8 พ.ค. 2563 วนิดา เงางาม สมัครสอบพนักงานราชการ
8 พ.ค. 2563 23:31:43
38 8 พ.ค. 2563 วนิดา เงางาม สมัครสอบพนักงานราชการ
8 พ.ค. 2563 23:31:45
39 8 พ.ค. 2563 สหรัฐ ศิริเวช สมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
7 พ.ค. 2563 18:51:10
30 29 เม.ย. 2563 นายสินประเสริฐ เวหา รับหนังสือส่งตัว
29 เม.ย. 2563 09:17:32
31 29 เม.ย. 2563 นาย บุญมี เชิญกลาง ขอหนังสือรับรองเงินเดือน
29 เม.ย. 2563 09:53:41
21 27 เม.ย. 2563 นางสำเนียง เชษฐศิริ ขอหนังสือรับรองเงินเดือน
27 เม.ย. 2563 14:20:13
22 27 เม.ย. 2563 นายบุชิต แกงขุนทด ขอมีบัตรประจำตัวใหม่
27 เม.ย. 2563 14:22:03
23 27 เม.ย. 2563 นายบุชิต แกงขุนทด ขอมีบัตรประจำตัวใหม่
27 เม.ย. 2563 14:27:03
24 27 เม.ย. 2563 นายบุชิต แกงขุนทด ขอมีบัตรประจำตัวใหม่
27 เม.ย. 2563 14:27:04
25 27 เม.ย. 2563 นายบุชิต แกงขุนทด ขอมีบัตรประจำตัวใหม่
27 เม.ย. 2563 14:27:05
26 27 เม.ย. 2563 นายบุชิต แกงขุนทด ขอมีบัตรประจำตัวใหม่
27 เม.ย. 2563 14:27:05
27 27 เม.ย. 2563 นายบุชิต แกงขุนทด ขอมีบัตรประจำตัวใหม่
27 เม.ย. 2563 14:27:06
28 27 เม.ย. 2563 นายบุชิต แกงขุนทด ขอมีบัตรประจำตัวใหม่
27 เม.ย. 2563 14:27:06
17 22 เม.ย. 2563 นางพรมรินทร์ รัตนชัยศิริกุล ขอมีบัตรประจำตัวใหม่
22 เม.ย. 2563 13:46:35
18 22 เม.ย. 2563 นายสมพร หาญโก่ย ขอมีบัตรประจำตัวใหม่
22 เม.ย. 2563 13:52:16
19 22 เม.ย. 2563 นางวรลักษณ์ หาญโก่ย ขอมีบัตรประจำตัวใหม่
22 เม.ย. 2563 13:54:40
20 22 เม.ย. 2563 นางวรลักษณ์ หาญโก่ย ขอมีบัตรประจำตัวใหม่
22 เม.ย. 2563 13:54:41
16 21 เม.ย. 2563 นางสาวกัลย์ธฌา สายพงษ์ติยากุล คำขอมีบัตรประจำตัวใหม่
21 เม.ย. 2563 12:07:19
14 16 เม.ย. 2563 ประสิทธิ์ ดีประเสริฐ ขอสำเนาเอกสาร ก.ค.ศ. 16 (มอบฉันทะให้นางธิดารัตน์ วรรณพันธ์ มาดำเนินการแทน)
16 เม.ย. 2563 11:41:34
9 15 เม.ย. 2563 นายอนุชิต อารมณ์เพียร ขอความอนุเคราะห์ให้ครูชาวต่างชาติอยู่ต่อในราชอาณาจักรต่อไป
15 เม.ย. 2563 08:58:08
10 15 เม.ย. 2563 นางณัฏฐนันท์ ภูวดลวิทวัฒน์ ขอหนังสือรับรองฯ
16 เม.ย. 2563 09:51:04
11 15 เม.ย. 2563 นางสาวณัฏฐา เทวินรัมย์ ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูบุคลากรมางการศึกษา ตำแหน่งครู
15 เม.ย. 2563 11:45:26
12 15 เม.ย. 2563 นายปัญญา สังข์สูงเนิน ขอหนังสือรับรองความประพฤติ
15 เม.ย. 2563 13:37:12
13 15 เม.ย. 2563 นาย นพชัย แช่มกนกนันท์ ของหนังสือรับรองยื่นคำร้องขอชำระค่าปรับฯ
15 เม.ย. 2563 14:06:55
4 14 เม.ย. 2563 นางสาวฝนธิวา บุญกระโทก การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
14 เม.ย. 2563 09:16:39
5 14 เม.ย. 2563 นางสาวกัญญภัทร์ ไข่มุข ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
14 เม.ย. 2563 09:44:38
6 14 เม.ย. 2563 นายสุขสมใจ โสมาบุตร ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
14 เม.ย. 2563 09:47:22
7 14 เม.ย. 2563 นางโพธิ์ทอง จิตเงิน ทำบัตรประจำตัวข้าราชการ
14 เม.ย. 2563 15:16:43
8 14 เม.ย. 2563 นายนิติธร ทองภูบาล ขอหนังสือรับรองเงินเดือน
14 เม.ย. 2563 15:19:19
3 13 เม.ย. 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงาน ทำบัตรประจำตัวข้าราชการ
13 เม.ย. 2563 13:19:09
1 10 เม.ย. 2563 สมคิด ปลิงกระโทก ทำบัตรประจำตัวข้าราชการ
9 เม.ย. 2563 12:45:38
2 10 เม.ย. 2563 สุกัญญา รัตนาภรณ์ ขอหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ
9 เม.ย. 2563 13:38:10
45 22 ก.พ. 2563 ปริตรา วอนกระโทก สอบถามเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ
18 พ.ค. 2563 15:13:13