ชื่อแบบฟอร์ม กลุ่มงานฯ ดาวน์โหลด
คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
แบบขอเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนประวัติ งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
แบบคำขอใช้วุฒิ ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกทหารกองเกินประจำการ งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
แบบคำขอหนังสือรับรองความประพฤติ งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
แบบบันทึกปากคำผู้ยื่นคำขอมีอาวุธปืน งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
หนังสือมอบฉันทะ ในการขอยืมทะเบียนประวัติ (ก.ค.ศ.16) งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
ฟอร์มยืม ทะเบียนประวัติ งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
ใบลาออกจากราชการ งานสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง